Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
דף הבית
הודעות ושינוי מערכת
מגמות ומקצועות
גלריה
לוח מצוינות
מורים ומחנכים
מכללה
תלמידע
הנצחה
אביב בגרות
כניסה להחינוך החברתי
יומנט
אורט ישראל
כניסה לניהול

תלמיד שקיבל אישור מיועצת בית הספר על זכאותו

לדף נוסחאות מורחב בבחינות יכול להדפיס את הדף

ולהגיע איתו לכל הבחינות שלו (לא רק בגרות...)

אלא אם כן מסיבות פדגוגיות המורה מבקש לא להשתמש

בבחינה מסויימת בדפי נוסחאות בכלל.

האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט  לניהול תכנים ואתרי אינטרנט